Výsledky prvního kola přijímacího řízení

Výsledky po náhradním termínu byly zveřejněny dne 21. května 2019 v 8:00.
Výsledky byly zveřejněny dne 29. dubna 2019 ve 12:00.

Gymnázium čtyřleté

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletého gymnázia

Aktualizované údaje o přijímacím řízení do čtyřletého gymnázia

Gymnázium šestileté

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia

Seznam přijatých uchazečů do šestiletého gymnázia

Aktualizované údaje o přijímacím řízení do šestiletého gymnázia

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, v souladu s § 60g odstavec 6 školského zákona, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, pak podle § 60g odstavce 7 školského zákona zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na sekretariátu školy dne 30. dubna 2018 od 8:00 do 18:00 a případně na místě podat odvolání. Ostatním zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí poštou, proti kterému se zákonní zástupci mohou odvolat.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se lze v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, prostřednictvím ředitele školy.

Prezentace z informační schůzky se zákonnými zástupci

Vzhledem k množství informací zveřejňujeme obsah prezentace z informační schůzky se zákonnými zástupci. Jejím obsahem jsou zejména varianty, které mohou v přijímacím řízení nastat. Prezentace je k dispozici pod tímto odkazem.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu, Nový Jičín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2019/2020 pro všechny uvedené obory vzdělání.

Obory vzdělání pro školní rok 2019/2020

Obor Počet přijímaných Forma studia
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 žáků denní
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) 30 žáků denní

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:00 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Lhůta pro podání přihlášek se řídí ustanovením podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V žádném z oborů nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Uchazeči z deváté třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), a uchazeči ze sedmé třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium), konají jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (dle pořadí na přihlášce):

1. termín

  • 12. dubna 2019 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 16. dubna 2019 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 13. května 2019 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

2. termín

  • 15. dubna 2019 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 17. dubna 2019 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 14. května 2019 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

Nedílnou součástí tohoto vyhlášení jsou kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku všech uvedených oborů vzdělání.

V Novém Jičíně 31. ledna 2019

Mgr. Zbyněk Kubičík v. r.
(ředitel školy)

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí (PDF)

Formulář přihlášky

Formulář přihlášky ke studiu (PDF)

Formulář je v editovatelném formátu pdf a můžete je buď předvyplnit na počítači nebo po vytištění ručně. Doporučujeme vytisknout obě strany přihlášky na jeden list papíru. Formulář může být vytištěn černobíle.