Naše škola realizuje, případně realizovala, několik projektů, které jsou zaměřeny na široké spektrum oblastí, související se vzděláváním žáků i učitelského sboru. Podrobnější informace o projektech naleznete na níže uvedených webových stránkách jednotlivých projektů.

Rozvoj moderních vyučovacích metod
v přírodovědných a technických předmětech

Stav: v realizaci

Operační program:
 Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 032/06_16_066/ITI_15_01_001
Název výzvy: 11. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010795

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 304 910,00 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (90%): 3 874 419,00 Kč
Spolufinancování příjemcem (10%): 430 491,00 Kč

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost žáků na trhu práce zaváděním inovativních
vyučovacích metod, které reflektují velmi rychlý vývoj technologií, ovšem v souladu s udržitelným
a inteligentním rozvojem. Dílčí cíl je zavedení pilotního projektu implementace virtuální a rozšířené
reality do vyučovacího procesu přírodovědných předmětů, což je v současné době nová vlna
v západním školství. Vlna souvisí s rozvojem v oblasti umělé inteligence a novým pohledem
na vnímání prostoru, času a propojení teorie s praxí. Dílčí cíl je zvýšení kompetencí žáků v oblasti
programování, 3D skenu, 3D tisku, střihu digitálního videa a ovládání různých aplikací tak,
aby žák byl více přípraven na nastupující Industry 4.0. Dalším dílčím cílem je zvýšení propojení teorie
s praxí při výuce fyziky především v oblasti mechaniky, což povede k aktivizaci a motivaci, lepšímu
chápání udržitelného rozvoje, udržitelné mobility a energetické účinnosti. Souvisejícím cílem je
i spolupráce se základními školami, aktivní práce s nadanými a talentovanými žáky, stejně jako
mentoring poskytovaný učitelům v oblasti nových forem, metod a prostředků. Dílčí cíl je i příprava
kvalitního programu pro zahraniční spolupracující školy díky modernizaci technologií a pomůcek.
Cíle je možné realizovat zavedením nového zájmového kroužku pro žáky základních škol
a pokračováním v zahraničních partnerských výměnných pobytech. Součástí dílčích cílů je i zařazení
CLIL metod a zavádění IT technologií do přírodovědných předmětů. Aby nedošlo ke znevýhodnění
tělesně postižených osob, tak dojde k řešení bezbariérovosti školy.

Metodická podpora výuky II

Stav: v realizaci

Operační program:
 Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013018

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.550.443,00 Kč

Projekt je realizován v období září 2019 – srpen 2021 formou zjednodušených šablon.
Gymnázium se zapojilo do těchto aktivit: Vzájemná spolupráce pedagogů, Stáže, DVPP,
Spolupráce s odborníky, Spolupráce se středními školami, CLIL, Využití ICT, Kluby,
Doučování, Projektové dny

Preventivní aktivity pro žáky
1. ročníků Gymnázia Nový Jičín

Stav: v realizaci

Dotační program:
 Podpora aktivity v oblasti prevence rizikových projevů
chování u dětí a mládeže na školní rok 2019 / 2020
Registrační číslo projektu: D 1118

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 80 000,- Kč
Spolufinancování příjemcem (20%): 16 000,- Kč
Finanční dotace Moravskoslezského kraje (80%): 64 000,- Kč

Na základě analýzy stavu klimatu ve třídách bylo zjištěno, že vztahy mezi žáky
prochází mezi prvním a závěrečným ročníkem výraznými změnami. Mezi prvními
a čtvrtými ročníky jsme zaznamenali zhoršení v oblasti klimatu třídy, pokles
spokojenosti mezi žáky. Dlouhodobé fungování v kolektivu klade na žáky vysoké nároky.
Je nutné se vypořádat s mnoha osobnostními proměnami, které souvisí s věkem dětí,
a zároveň je důležité obstát v dynamicky se vyvíjející komunitě. Je potřeba s žáky pracovat
již od prvních ročníků a následně pokračovat a navazovat v ročnících dalších. Osvědčily se
nám programy, do kterých byli zapojováni starší žáci, kteří pomáhali žákům mladším.
Cílem projektu je podpořit rozvoj takových aktivit a programů, které podpoří tuto myšlenku
a pomohou zajistit propojenou meziročníkovou preventivní práci. Jedině tak si žáci uvědomí,
že jsou opravdovou a platnou součástí jedné velké komunity.

Mezinárodní výměnný pobyt
Ludwigsburg – Nový Jičín 2020
s přírodovědnou tematikou

Stav: v realizaci

Dotační program:
 Česko-německý fond budoucnosti

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5.400 EUR
Spolufinancování – rodiče žáků, Město Nový Jičín, Město Ludwigsburg
a Gymnázium Nový Jičín s Gymnasium Friedrich Schiller: 2.700 EUR

Mezinárodní výměnný pobyt se zaměřuje na aktuální témata v oblasti vědy, techniky,
udržitelného rozvoje, ekologie a energetiky. Odborný program je doprovázen volnočasovými
aktivitami. Akce probíhá 14 dní. První týden v České republice a druhý týden v Německu.
Výstupem projektu je almanach aktivit, videoprezentace a soubory produktů žáků.

V roce 2020 probíhá již 6. setkání s podporou Česko-německého fondu.

Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

Stav: udržitelnost

Operační program:
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Prioritní osa: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01725

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 9 587 049,44 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%): 8 148 992,02 Kč
Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (15%): 1 621 977,42 Kč

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve vybraných středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (partneři projektu). Bude zlepšeno vybavení škol, takže bude plně odpovídat úrovni technického vývoje a požadavkům moderní výuky.

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Metodická podpora výuky

Stav: podána závěrečná zpráva

Operační program:
 Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004413

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 984.230,00 Kč

Projekt je realizován v období srpen 2017 – srpen 2019 formou zjednodušených šablon.
Gymnázium se zapojilo do těchto aktivit: tandemová výuka, stáže, DVPP (8 a 16), spolupráce
s odborníky, spolupráce se středními školami, CLIL, spolupráce pedagogů školy.

Rozvoj jazykových kompetencí žáků a učitelů

Stav: ukončeno

Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva: 56
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0539

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 958 273,00 Kč

Projekt byl realizován podle plánovaného programu bez komplikací. Výstupem projektu je 5 certifikátů o absolvování jazykového kurzu, 4 odborné stáže, 2 jazykově-vzdělávací pobyty pro 30 žáků, 20 hodin čtenářské dílny pro 1. a 3. ročník gymnázia (12 odučeno, dalších 8 připraveno). Součástí zpracování výstupů jsou zprávy, zpětné vazby, žákovská portfólia, videoprezentace, web, prezentace, certifikáty, sdílené GoogleDocs s online komentářem vyučovacích hodin, zápisy ze stáží. Jak je ze zpráv patrné, tak pedagogové i žáci byli se strukturou projektu spokojeni, realizace byla podle jejich představ.

Projektový web

Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Stav: udržitelnost

Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu

Celkové výdaje projektu: 20 788 033,72 Kč
Dotace EU: 17 462 136,36 Kč
Podíl kraje: 3 325 897,36 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji.

Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Zvyšování názornosti ve výuce

Stav: ukončeno

Hlavní myšlenkou projektu je zvyšovat názornost a praktičnost výuky vytvořením školního videokánalu, zpracováním pracovních listů, zavedením seminářů pro nadané žáky a sdílením inovovaných online studijních opor.

Školní videokanál je soubor videoprezentací souvisejících s matematikou, fyzikou, chemií a zeměpisem. Na videokanál jsou umístěny experimenty, videoúlohy (řešení v reálném čase s komentářem), laboratorní přípravy či videokoláže. Vytvořený videokanál je využíván v běžné výuce nebo v domácí přípravě.

Projektový web

Školní videokanál

Outside and Inside

Stav: ukončeno

Národní agentura NAEP schválila účast naší školy v tomto mezinárodním projektu Comenius, kterého se kromě nás účastní ještě dalších osm škol z osmi států EU – Estonska, Litvy, Lotyšska, Finska, Polska, Rakouska, Slovinska a Itálie. Cílem projektu je zapojit v rámci školy učitele z různých předmětových komisí, kteří budou spolu se svými žáky pracovat na rozmanitých tématech a to ve dvou etapách.

V první etapě – tzv. outside – se uskuteční exkurze, během kterých žáci nasbírají informace, které zpracují ve formě pracovních listů. Ve druhé etapě – tzv. inside – se tyto pracovní listy použijí ve vyučování ve všech zúčastněných zemích.

Projektový web

Můj studijní svět online

Stav: ukončeno

Projekt je financovaný fondy EU, ESF a MŠMT ČR. Cílem projektu je zpřístupnit všechny potřebné informace pro výchovně vzdělávací činnost jak žákům, tak vyučujícím, a to společným sdílením. Tedy nejefektivnějším a v současnosti nejmoderněji dostupným způsobem, online.

Projektový web.

Modernizací výuky k žákům 21. století

Stav: ukončeno

Projekt je financovaný fondy EU a ROP Moravskoslezsko. Stěžejním cílem projektu je revitalizace a modernizace výukových a studijních prostor tak, aby plně vyhovovaly výukovým potřebám žáků a pedagogů, a aby byla zajištěna maximální efektivita a kvalita vzdělávání.

Projektový web.

Můj multimediální a virtuální studijní svět

Stav: ukončeno

Projekt je financován z prostředků EU, ESF a MŠMT ČR. Cílem projektu je virtualizovat školní počítačovou síť, vytvořit přírodovědnou cvičebnici v programu SMART Notebook a realizovat terénní EVVO cvičení.

Projektový web.

Moderní inovativní metody v mediální výchově, výchově ke zdraví a výuce cizích jazyků

Stav: ukončeno

Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na inovaci a modernizaci výuky a výukových materiálů, začlenění průřezového tématu mediální výchova a vzdělávací oblasti výchova ke zdraví do výuky, a podporu vzdělávání cizích jazyků.

Projektový web.

Učitelé pro zítřek

Stav: ukončeno

Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků, které povedou ke změně klimatu školy.

Projektový web.