Naše škola realizuje, případně realizovala, několik projektů, které jsou zaměřeny na široké spektrum oblastí, související se vzděláváním žáků i učitelského sboru. Podrobnější informace o projektech naleznete na níže uvedených webových stránkách jednotlivých projektů.

Metodická podpora výuky II

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013018

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.550.443,00 Kč

Projekt je realizován v období září 2019 – srpen 2021 formou zjednodušených šablon.
Gymnázium se zapojilo do těchto aktivit: Vzájemná spolupráce pedagogů, Stáže, DVPP,
Spolupráce s odborníky, Spolupráce se středními školami, CLIL, Využití ICT, Kluby,
Doučování, Projektové dny

Metodická podpora výuky

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004413

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 984.230,00 Kč

Projekt je realizován v období srpen 2017 – srpen 2019 formou zjednodušených šablon.
Gymnázium se zapojilo do těchto aktivit: tandemová výuka, stáže, DVPP (8 a 16), spolupráce
s odborníky, spolupráce se středními školami, CLIL, spolupráce pedagogů školy.

Rozvoj jazykových kompetencí žáků a učitelů

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva: 56
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0539

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 958 273,00 Kč

Projekt byl realizován podle plánovaného programu bez komplikací. Výstupem projektu je 5 certifikátů o absolvování jazykového kurzu, 4 odborné stáže, 2 jazykově-vzdělávací pobyty pro 30 žáků, 20 hodin čtenářské dílny pro 1. a 3. ročník gymnázia (12 odučeno, dalších 8 připraveno). Součástí zpracování výstupů jsou zprávy, zpětné vazby, žákovská portfólia, videoprezentace, web, prezentace, certifikáty, sdílené GoogleDocs s online komentářem vyučovacích hodin, zápisy ze stáží. Jak je ze zpráv patrné, tak pedagogové i žáci byli se strukturou projektu spokojeni, realizace byla podle jejich představ.

Projektový web

Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Prioritní osa: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01725

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 9 587 049,44 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%): 8 148 992,02 Kč
Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (15%): 1 621 977,42 Kč

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve vybraných středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (partneři projektu). Bude zlepšeno vybavení škol, takže bude plně odpovídat úrovni technického vývoje a požadavkům moderní výuky.

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu

Celkové výdaje projektu: 20 788 033,72 Kč
Dotace EU: 17 462 136,36 Kč
Podíl kraje: 3 325 897,36 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji.

Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Zvyšování názornosti ve výuce

Hlavní myšlenkou projektu je zvyšovat názornost a praktičnost výuky vytvořením školního videokánalu, zpracováním pracovních listů, zavedením seminářů pro nadané žáky a sdílením inovovaných online studijních opor.

Školní videokanál je soubor videoprezentací souvisejících s matematikou, fyzikou, chemií a zeměpisem. Na videokanál jsou umístěny experimenty, videoúlohy (řešení v reálném čase s komentářem), laboratorní přípravy či videokoláže. Vytvořený videokanál je využíván v běžné výuce nebo v domácí přípravě.

Projektový web

Školní videokanál

Outside and Inside

Národní agentura NAEP schválila účast naší školy v tomto mezinárodním projektu Comenius, kterého se kromě nás účastní ještě dalších osm škol z osmi států EU – Estonska, Litvy, Lotyšska, Finska, Polska, Rakouska, Slovinska a Itálie. Cílem projektu je zapojit v rámci školy učitele z různých předmětových komisí, kteří budou spolu se svými žáky pracovat na rozmanitých tématech a to ve dvou etapách.

V první etapě – tzv. outside – se uskuteční exkurze, během kterých žáci nasbírají informace, které zpracují ve formě pracovních listů. Ve druhé etapě – tzv. inside – se tyto pracovní listy použijí ve vyučování ve všech zúčastněných zemích.

Projektový web

Můj studijní svět online

Projekt je financovaný fondy EU, ESF a MŠMT ČR. Cílem projektu je zpřístupnit všechny potřebné informace pro výchovně vzdělávací činnost jak žákům, tak vyučujícím, a to společným sdílením. Tedy nejefektivnějším a v současnosti nejmoderněji dostupným způsobem, online.

Projektový web.

Modernizací výuky k žákům 21. století

Projekt je financovaný fondy EU a ROP Moravskoslezsko. Stěžejním cílem projektu je revitalizace a modernizace výukových a studijních prostor tak, aby plně vyhovovaly výukovým potřebám žáků a pedagogů, a aby byla zajištěna maximální efektivita a kvalita vzdělávání.

Projektový web.

Můj multimediální a virtuální studijní svět

Projekt je financován z prostředků EU, ESF a MŠMT ČR. Cílem projektu je virtualizovat školní počítačovou síť, vytvořit přírodovědnou cvičebnici v programu SMART Notebook a realizovat terénní EVVO cvičení.

Projektový web.

Moderní inovativní metody v mediální výchově, výchově ke zdraví a výuce cizích jazyků

Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na inovaci a modernizaci výuky a výukových materiálů, začlenění průřezového tématu mediální výchova a vzdělávací oblasti výchova ke zdraví do výuky, a podporu vzdělávání cizích jazyků.

Projektový web.

Učitelé pro zítřek

Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků, které povedou ke změně klimatu školy.

Projektový web.