Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace je střední škola, která poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Zaměřuje se především na přípravu vysokoškolských studentů, ale její vnitřní diferencovanost umožňuje i přípravu na nástup do zaměstnání. Vyučujeme předměty teoretické, výchovné i praktické.

Škola se snaží připravit žáky na nové společenské podmínky, chce vychovat především žáky adaptabilní, kteří přijmou za svou myšlenku celoživotního vzdělávání. Žáky proto vedeme k osobní zodpovědnosti nejen při studiu, ale hlavně při volbě dalšího studia a zaměstnání.

1. Název Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava.

3. Organizační struktura Zaměstnanci (odkaz)
4.1 Kontaktní adresa Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín
4.3 Úřední hodiny pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 (po telefonické domluvě)
4.4 Telefonní čísla Pevná linka: 556 701 044, Mobilní telefon: 733 595 590
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky www.gnj.cz (odkaz)
4.7 Adresa e-podatelny ID datové schránky: nh4gmgj
4.8 Další elektronické adresy reditelna@gnj.cz
5. Případné platby lze poukázat 3332801/0100
6. IČO 00 601 675
7. DIČ Subjekt není plátcem DPH
8.1 Hlavní dokumenty školy Gymnázium čtyřleté (odkaz), Gymnázium šestileté (odkaz)
8.2. Rozpočet školy Rozpočet (odkaz)
8.3. Úřední deska Aktuality (odkaz) a u vstupu do budovy
9. Žádosti o informace Osobně, e-mailem, datovou schránkou
10. Příjem žádostí a dalších podání Osobně, e-mailem, datovou schránkou
11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí ředitele školy se lze odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně.
12. Formuláře Formuláře (odkaz)
13. Návody na řešení životních situací Portál občana (odkaz)
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Stránky MŠMT (odkaz)
14.2 Vydané právní předpisy Školní předpisy (odkaz)
15. Úhrady za poskytování informací Vyhledávání a poskytování informací je zdarma.
Vystavení stejnopisu vysvědčení je zpoplatněno částkou 100,- Kč (plus případné poštovné).
16. Licenční smlouvy Bez licenčních smluv
17. Výroční zprávy Výroční zprávy (odkaz)